Rezortní předškolní zařízení Praha

Denní program

Denní program umožňuje reagovat na individuální potřeby dítěte, vycházíme z jejich potřeb a zájmu.

  • dopoledne jsou zařazovány různé formy aktivit, aktivní činnosti se střídají s odpočinkovými, jsou zařazovány individuální, skupinové i frontální činnosti a pohybové aktivity
  • klademe důraz na spontánní hru
  • je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí
Od–do (hod.) Činnost
6:30–8:30 příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, volné hry
8:30–9:00 ranní aktivity, pohybové hry a tělocvik (pondělí), hudební výchova (úterý)
9:00–9:20 ranní svačina
9:20–10:00 řízená činnost (Vv, Hv, Tv, Rv)
10:00–11:30 pobyt venku
11:45–12:15 oběd
12:30–14:30 odpočinek dětí
14:45–15:15 odpolední svačina
15:15–17:00 volné hry, zájmové aktivity, relaxace a pobyt venku