Denní program

Denní program umožňuje reagovat na individuální potřeby dítěte, vycházíme z jejich potřeb a zájmu.

  • dopoledne jsou zařazovány různé formy aktivit, aktivní činnosti se střídají s odpočinkovými, jsou zařazovány individuální, skupinové i frontální činnosti a pohybové aktivity
  • klademe důraz na spontánní hru
  • je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí
Od–do (hod.) Činnost
6:30–8:30 příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, volné hry, ranní aktivity
8:30–9:00 ranní kruh, rozvoj komunikativních dovedností
9:00–9:30 hygiena, ranní svačina
9:30–10:00 výchovná činnost, rozvoj kulturních, hygienických a sociálních dovedností
10:00–11:30 pobyt venku
11:30–12:00 hygiena, oběd
12:00–12:30 vyzvedávání dětí po obědě
12:30 - 14:30 odpočinek dětí
14:30–15:00 hygiena, odpolední svačina
15:00–17:00 volné hry, zájmové aktivity, relaxace a pobyt venku, vyzvedávání dětí