Denní program

Denní program umožňuje reagovat na individuální potřeby dítěte, vycházíme z jejich potřeb a zájmu.

  • dopoledne jsou zařazovány různé formy aktivit, aktivní činnosti se střídají s odpočinkovými, jsou zařazovány individuální, skupinové i frontální činnosti a pohybové aktivity
  • klademe důraz na spontánní hru dětí
  • je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí

Denní program je zaměřený na rozvoj:

  • grafomotoriky — jemná motorika, koordinace oka a ruky, kreslení, malování
  • pohybových aktivit — ranní cvičení, cvičení v tělocvičně (za pěkného počasí na zahradě), pohybové hry a říkadla, pohybové ztvárnění - tanečky, relaxační jóga pro nejmenší
  • hudebního vzdělání — poslech hudby, zpěv, využití ozvučných dřívek a dětských hudebních nástrojů
  • tvořivosti — stříháme, lepíme, modelujeme, malujeme, kreslíme
  • poznávacích schopností — poznáváme svět kolem nás všemi smysly, angličtina pro nejmenší
  Pondělí až čtvrtek
Od-do (hod.) činnost
06:00–07:30 příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity zaměřené především na hry a zájmovou činnost
07:30–8:30 přivítání, ranní cvičení, řízené aktivity
08:30–9:00 hygiena, dopolední svačina
09:00–11:30 pobyt venku - poznávací hrátky, výchovně vzdělávací aktivity, pohybové a hudební činnosti
11:30–12:00 osobní hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě do 12:30
12:00–14:00 odpočinek s pohádkou, spánek, popřípadě klidové aktivity
14:00–14:30 hygiena, odpolední svačina
14:30–16:00 pobyt venku, zájmová tvořivá činnost
16:00–16:30 rozloučení s kamarády, převzetí dětí z DS

 

  Pátek
Od-do (hod.) činnost
06:00-8:00 příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity zaměřené především na hry a zájmovou činnost
08:00-09:00 hygiena, dopolední svačina
09:00-11:15 pobyt venku - poznávací hrátky, výchovně vzdělávací aktivity, pohybové a hudební činnosti
11:15-12:00 osobní hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě do 12:30
12:00-14:00 klidový režim dle potřeb dítěte, rozloučení s kamarády a převzetí dětí z DS