Podmínky pro umístění dítěte do dětské skupiny

V dětských skupinách Ministerstva obrany lze poskytnout pravidelnou péči o dítě při splnění těchto podmínek:

  • dítě dosáhlo minimálně jednoho roku věku, avšak nejdéle do doby, než dítě dovrší věk, kdy je povinně přijato k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy;
  • dítě se podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním nebo jeho zákonný zástupce předložil doklad, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
  • zákonnému zástupci uplynula zkušební lhůta u Ministerstva obrany;
  • zákonný zástupce předložil doklady (včetně výsledku odvolacího řízení) potvrzující, že jeho dítě starší tří let nebylo přijato do mateřské školy zřízené obcí v místě bydliště nebo do spádové mateřské školy;
  • ani jeden ze zákonných zástupců nečerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

V rámci dočasně uvolněné kapacity dětské skupiny lze poskytnout nepravidelnou péči o dítě při splnění těchto podmínek:

  • dítě dosáhlo minimálně jednoho roku věku, avšak nejdéle do doby, než dítě dovrší věk, kdy je povinně přijato k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy;
  • dítě se podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním nebo jeho zákonný zástupce předložil doklad, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;

Poskytování pravidelné péče má vždy přednost před poskytováním péče nepravidelné.
Bližší informace obdržíte od určené kontaktní osoby konkrétní dětské skupiny.