Základní informace ke zpracování osobních údajů v dětských skupinách Ministerstva obrany

[Informace podle článků 12 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“)]

Čl. 1

Obecné informace o správci

 

1. Identifikační a kontaktní údaje správce:

Ministerstvo obrany České republiky
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 – Hradčany
e-mail: e-podatelnaMO@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk
IČO: 60162694

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr.  Jana Poddaná, Ph.D.nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
telefonní číslo: 973 229 360
e-mail: poverenec@army.cz

Čl. 2

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, důvod a účel jejich zpracování

 

1.    Ministerstvo obrany jako poskytovatel péče o dítě v dětské skupině zpracovává v souvislosti s poskytováním péče o dítě v dětské skupině osobní údaje v rozsahu:

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,

b)     jméno, popřípadě jména, příjmení zákonných zástupců dítěte nebo osob, kterým bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů (dále jen „rodič“) a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c)      jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

d)     dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

e)      údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,

f)      telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

g)     údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

h)     údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

i)       registrační číslo dítěte,

j)       krycí číslo vojenského útvaru nebo vojenského zařízení, v němž jsou rodiče pracovně nebo služebně zařazeni,

k)     předpokládaný návrat rodiče do zaměstnání k poskytovateli,

l)       existence důvodů hodných zvláštního zřetele pro přijetí dítěte do dětské skupiny,

m)    mateřská a rodičovská dovolená rodičů,

n)     elektronická adresa rodiče,

o)     fotografie, audio a videozáznamy činnosti a výtvarných prací dítěte,

p)     datum narození rodiče.

2. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) jsou do uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zpracovávány pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost rodiče o přijetí dítě do dětské skupiny za účelem rozhodnutí
o přijetí dítěte do dětské skupiny. Po uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou zpracovávány pro splnění právní povinnosti uložené poskytovateli v ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle zákona.

3. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) jsou zpracovávány pro splnění právní povinnosti uložené poskytovateli v ustanovení § 11 odst. 1 a 3 zákona za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle zákona.

4. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 písm. i) až m) a v případě nepřijetí dítěte do dětské skupiny osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte a registrační číslo dítěte jsou zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu za účelem spravedlivého, nestranného a rovného nastavení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života formou poskytování péče o dítě v dětské skupině.

5. Osobní údaj uvedený v odstavci 1 písm. n) je zpracováván na základě souhlasu zákonného zástupce za účelem poskytování včasných informací o dítěti, o činnosti dětské skupiny a za účelem zasílání pokynů k úhradě platby za stravování. Souhlas může být kdykoli odvolán. Odvolání musí být učiněno písemně. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Neudělení souhlasu nemá vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

6. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 písm. o) jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů poskytovatele, kterými je dokumentace činnosti dítěte v dětské skupině, propagace činnosti dětské skupiny na webových stránkách Ministerstva obrany, v tisku a v propagačních materiálech v listinné i elektronické podobě.

7. Osobní údaj uvedený v odstavci 1 písm. p) je zpracováván pro plnění smlouvy za účelem identifikace smluvní strany ve smyslu ustanovení § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 3

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

 

1. Osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až h) je poskytovatel v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona povinen uchovat po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o konkrétní dítě. V případě čerpání podpory z operačního programu Zaměstnanost v rámci ESF je poskytovatel v souladu s čl. 28 Obecné části pravidle pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost povinen tyto osobní údaje  uchovat po dobu 10 let od ukončení čerpání podpory; tato lhůta začíná běžet 1. ledna kalendářního roku následujícího po vyplacení závěrečné platby podpory.

2. Osobní údaj uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. i) je uchováván po dobu uvedenou v odstavci 1 obdobně.

3. Není-li dítě přijato do dětské skupiny, jsou nadále po dobu tří let od rozhodnutí zástupce poskytovatele uchovávány osobní údaje žadatele v rozsahu jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte a registrační číslo.

4. Osobní údaj uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. j) až n) a p) poskytovatel uchovává po dobu péče o dítě v dětské skupině a tří let od jejího ukončení.

5. Osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. o) poskytovatel uchovává po dobu neurčitou v závislosti na jejich aktuálnosti pro naplnění účelu jejich zpracování.

Čl. 4

Základní informace k ochraně osobních údajů

 

1. Osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až i) a o) mohou být poskytnuty orgánům Ministerstva práce a sociálních věcí kontrolujícím činnost dětských skupin a čerpání podpory z operačního programu Zaměstnanost v rámci ESF.

2. Osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. o) jsou poskytovány veřejnosti v listinné
i elektronické podobě v rámci propagace dětských skupin Ministerstva obrany.

3. Subjekt údajů není v souvislosti s osobními údaji uvedenými v čl. 2 odst. 1 předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

4. Osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy podle pravidel stanovených vnitřními předpisy poskytovatele.

Čl. 5

Základní práva subjektu údajů

 

1. Rodič má právo od poskytovatele požadovat:

a. přístup k osobním údajům, které se jej týkají podle článku 15 nařízení,
b. opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
c. výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení (nevztahuje se na zpracování pro splnění právní povinnosti),
d. omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.

2. V případě zpracování založeném na souhlasu rodiče nebo na plnění smlouvy má rodič právo požadovat též přenesení automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku 20 nařízení.

3. V případě zpracování založeném na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů poskytovatele má rodič právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení.

4. Domnívá-li se rodič, že zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem je porušeno nařízení nebo jiné povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů stanovené zákonem, má právo podat žalobu k soudu nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, IČO: 70837627).