Dětské skupiny Ministerstva obrany

Časté dotazy

Kolik dětí je v dětské skupině?

V jedné dětské skupině může být umístěno maximálně 24 dětí. Přesný údaj ke kapacitě již zřízené dětské skupiny naleznete na jejích stránkách.

Je dětská skupina členěna do tříd podle věku?

V dětské skupině je věkově smíšený kolektiv. V závislosti na velikosti (kapacitě) dětské skupiny, personálních možnostech a věku dětí můžou být děti pro jednotlivé zájmové aktivity rozděleny do skupinek, např. starší a mladší děti. Není to ale pravidlem.

Jaká je provozní doba dětské skupiny?

Provozní doba není stanovena stejně pro všechny dětské skupiny. Dalo by se zobecnit, že začíná cca půl hodiny před zahájením standardní pracovní doby/doby služby zaměstnance a končí cca půl hodinu po ní. Provozní doba závisí na konkrétních podmínkách v posádce nebo dislokačním místě, kde je dětská skupina zřízena.

Kdy můžu požádat o umístění dítěte do konkrétní dětské skupiny? Můžu tak učinit již po narození dítěte?

Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny je možné podat kdykoliv po narození dítěte. Dítě může být v dětské skupině ale umístěno nejdříve po dosažení jednoho roku věku, u některých dětských skupin je možné přijmout dítě až od dvou let věku.

Mohu požádat o službu péče o dítě v dětské skupině pouze na vybrané dny v týdnu?

V našich dětských skupinách lze v rámci uzavřené smlouvy domluvit docházku také jen na vybrané dny v týdnu, a to po domluvě s vedoucí dětské skupiny a v závislosti na voné kapacitě. 

Je možné, aby žádost o umístění dítěte do dětské skupiny podal prarodič dítěte, který je zaměstnancem Ministerstva obrany?

V zařízení může být umístěno pouze dítě zaměstnance Ministerstva obrany ve služebním nebo pracovním poměru, pokud je tento zákonným zástupcem dítěte, nebo pokud mu bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů. V případě, že prarodič dítěte není jeho zákonným zástupcem, není oprávněným subjektem pro poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině.

Jakou formou žádám o přijetí dítěte do dětské skupiny?

Žádost se podává na předepsaném formuláři u zástupce poskytovatele buď osobně (kontakt naleznete u konkrétní dětské skupiny), nebo prostřednictvím pracoviště ochrany informací anebo poskytovatele poštovních služeb. Žádost poskytne vedoucí dětské skupiny na vyžádání.
Žádost je podána dnem, kdy byla doručena zástupci poskytovatele. Každé žádosti je přiřazeno registrační číslo, které slouží pro další komunikaci se žadatelem.

Může být do dětské skupiny přijato dítě s potravinovou alergií?

Potravinová alergie dítěte není limitujícím faktorem pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost uvést v žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny. V případě změny zdravotního stavu dítěte pak bez zbytečného odkladu informovat vedoucí dětské skupiny. Stravování dítěte se řeší dle konkrétní situace a možností dětské skupiny.

Jaký je mechanismus pro přijetí dítěte do dětské skupiny?

Děti jsou do dětské skupiny přijímány do naplnění kapacity za předpokadu splnění základních kritérií. V případě, že zájem o službu převyšuje kapacitu, jsou děti přijímány na základě doporučení výběrové komise. Její působnost, pravomoci, složení a odvolání členů komise, její přípravu, svolání, usnášení, jakož i další záležitosti týkající se zasedání komise upravuje statut a jednací řád. Celý proces je propracován s cílem zajistit maximální objektivnost.

Je služba péče o dítě zpoplatněna?

Služba péče o dítě v dětských skupinách Ministerstva obrany je poskytována bezplatně.

Můžeme se přijít do dětské skupiny podívat?

V případě zájmu rodičů je možné si domluvit osobní návštěvu u vedoucí dětské skupiny, a to v takové době, aby nedošlo k narušení denního harmonogramu dětské skupiny.

Jak je zabezpečeno stravování v dětské skupině?

Strava je zajištěna externím dodavatelem, se kterým jsou zákonní zástupci povinni před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít smlouvu.

Jak často probíhají třídní schůzky?

Schůzky s rodiči probíhají dle potřeby, avšak minimálně jednou za pololetí. Zpravidla se jich účastní vedoucí dětské skupiny a zástupce poskytovatele.

Na jak dlouhou dobu je poskytována služba péče o dítě v případě, že je dítě přijato do dětské skupiny?

Tato služba je zajištěna na základě smlouvy, která se uzavírá zpravidla na dobu jednoho školního roku včetně prázdnin, tzn. od 1. září do 31. srpna. Tato smlouva může být uzavřena na další období při splnění podmínek pro přijetí dítěte do dětské skupiny.