Dětské skupiny Ministerstva obrany

Časté dotazy

Kolik dětí je v dětské skupině?

V jedné dětské skupině může být umístěno maximálně 24 dětí. Přesný údaj ke kapacitě již zřízené dětské skupiny naleznete na jejích stránkách.

Je dětská skupina členěna do tříd podle věku?

V dětské skupině je věkově smíšený kolektiv. V závislosti na velikosti (kapacitě) dětské skupiny, personálních možnostech a věku dětí můžou být děti pro jednotlivé zájmové aktivity rozděleny do skupinek, např. starší a mladší děti. Není to ale pravidlem.

Jaká je provozní doba dětské skupiny?

Provozní doba není stanovena stejně pro všechny dětské skupiny. Dalo by se zobecnit, že začíná cca půl hodiny před zahájením standardní pracovní doby/doby služby zaměstnance a končí cca půl hodinu po ní. Provozní doba závisí na konkrétních podmínkách v posádce nebo dislokačním místě, kde je dětská skupina zřízena.

Kdy můžu požádat o umístění dítěte do konkrétní dětské skupiny? Můžu tak učinit již po narození dítěte?

Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny je možné podat kdykoliv po narození dítěte. Dítě může být v dětské skupině ale umístěno nejdříve po dosažení jednoho roku věku, u některých dětských skupin je možné přijmout dítě až od dvou let věku.

Mohu požádat o službu péče o dítě v dětské skupině pouze na vybrané dny v týdnu?

Naše dětská skupina nabízí různé formy docházek. Pravidelnou celodenní docházku, polodenní (dopolední nebo odpolední) docházku, omezenou docházku v určených dnech v týdnu pravidelně se opakující v každém kalendářním měsíci. Umožňujeme i nepravidelnou docházku, tzv. příležitostní, v rámci dočasně uvolněné kapacity, například z důvodu větší nemocnosti dětí nebo v době dovolených či prázdnin. Přednostně jsou však přijímány děti k pravidelné celodenní docházce.

Je možné, aby žádost o umístění dítěte do dětské skupiny podal prarodič dítěte, který je zaměstnancem Ministerstva obrany?

V zařízení může být umístěno pouze dítě zaměstnance Ministerstva obrany ve služebním nebo pracovním poměru, pokud je tento zákonným zástupcem dítěte, nebo pokud mu bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů. V případě, že prarodič dítěte není jeho zákonným zástupcem, není oprávněným subjektem pro poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině.

Jakou formou žádám o přijetí dítěte do dětské skupiny?

Žádost se podává na předepsaném formuláři u zástupce poskytovatele buď osobně (kontakt naleznete u konkrétní dětské skupiny), nebo prostřednictvím pracoviště ochrany informací anebo poskytovatele poštovních služeb. Žádost poskytne vedoucí dětské skupiny na vyžádání.
Žádost je podána dnem, kdy byla doručena zástupci poskytovatele. Každé žádosti je přiřazeno registrační číslo, které slouží pro další komunikaci se žadatelem.

Může být do dětské skupiny přijato dítě s potravinovou alergií?

Potravinová alergie dítěte není limitujícím faktorem pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost uvést v žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny. V případě změny zdravotního stavu dítěte pak bez zbytečného odkladu informovat vedoucí dětské skupiny. Stravování dítěte se řeší dle konkrétní situace a možností dětské skupiny.

Jaký je mechanismus pro přijetí dítěte do dětské skupiny?

Děti jsou do dětské skupiny přijímány pouze do naplnění její kapacity na základě doporučení výběrové komise. Její působnost, pravomoci, složení a odvolání členů komise, její přípravu, svolání, usnášení, jakož i další záležitosti týkající se zasedání komise upravuje statut a jednací řád. Zjednodušeně by se dal proces popsat tak, že komise zhodnotí splnění základních kritérií a následně posoudí žádosti z hlediska hodnotících kritérií, a to samostatně pro žádosti, které splňují všechna základní kritéria pro poskytnutí pravidelné péče, a samostatně pro ty, které splňují kriteria pro poskytnutí nepravidelné péče. Každé hodnotící kritérium je ohodnoceno počtem bodů. Přijetí dítěte se odvíjí od dosažených bodů, přičemž vyšší počet bodů má přednost před nižším. Celý proces je propracován s cílem zajistit maximální objektivnost.

Je služba péče o dítě zpoplatněna?

Úhrada za službu za kalendářní měsíc při pravidelné celodenní docházce v současné době činí 700,- Kč, při pravidelné polodenní docházce 350,- Kč, při pravidelné občasné docházce 35,- Kč za den smluveného poskytování služby. Při nepravidelné celodenní docházce je to 35,- Kč (více než 3 hodiny denně) a při nepravidelné polodenní docházce 18,- Kč, a to za každý den, kdy byla služba poskytnuta.

Můžeme se přijít do dětské skupiny podívat?

V případě zájmu rodičů je možné si domluvit osobní návštěvu u vedoucí dětské skupiny, a to v takové době, aby nedošlo k narušení denního harmonogramu dětské skupiny.

Jak je zabezpečeno stravování v dětské skupině?

Strava je zajištěna externím dodavatelem, se kterým jsou zákonní zástupci povinni před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít smlouvu.

Jak často probíhají třídní schůzky?

Schůzky s rodiči probíhají dle potřeby, avšak minimálně jednou za pololetí. Zpravidla se jich účastní vedoucí dětské skupiny a zástupce poskytovatele.

Na jak dlouhou dobu je poskytována služba péče o dítě v případě, že je dítě přijato do dětské skupiny?

Tato služba je zajištěna na základě smlouvy, která se uzavírá zpravidla na dobu maximálně jednoho školního roku včetně prázdnin, tzn. od 1. září do 31. srpna. Tato smlouva může být uzavřena na další období při splnění podmínek pro přijetí dítěte do dětské skupiny.