Denní program

Denní program je zaměřený na rozvoj:

  • grafomotoriky — jemná motorika, koordinace oka a ruky, kreslení, malování
  • pohybových aktivit — ranní cvičení, cvičení v tělocvičně, pohybové hry a říkadla, pohybové ztvárnění - tanečky
  • hudebního vzdělání — poslech hudby, zpěv, využití ozvučných dřívek a dětských hudebních nástrojů
  • tvořivosti — stříháme, lepíme, modelujeme, malujeme, kreslíme
  • poznávacích schopností — poznáváme svět kolem nás všemi smysly
Od–do (hod.) Činnost
06:30–7:30 příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity zaměřené především na hry a zájmovou činnost
07:30–8:30 přivítání, ranní cvičení, řízené aktivity
08:30–9:00 hygiena, svačina
09:00–11:30 pobyt venku - poznávací hrátky, výchovně vzdělávací aktivity
11:30–12:00 hygiena, oběd, případně převzetí dětí z/do dětské skupiny
12:00–14:00 odpočinek s pohádkou, spánek, klidové aktivity
14:00–14:30 hygiena, svačina
14:30–16:00 pobyt venku, zájmová tvořivá činnost
16:00–16:30 rozloučení s kamarády, převzetí dětí z DS